ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II

Zmiana przyjmowania interesantów w szkole.

Działając podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się, co następuje:

§ 1

Od dnia 19 X 2020 do odwołania obsługa interesantów odbywać się będzie po wcześniejszym umówieniu wizyty w Szkole poprzez kontakt telefoniczny lub emailowy.

§ 2

Interesanci na terenie Szkoły przebywają bezwzględnie z zastosowaniem rygorów sanitarnych

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
Dyrektor
Tomasz Tutak

Uwaga

Uwaga - Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele II LO w Lęborku:
 
W związku z decyzją o przejściu szkół ponadpodstawowych w strefach "czerwonych" na tryb zdalny od poniedziałku 19 X 2020 , zarządzam co następuje:
1. W piątek, 16 X 2020 - lekcje będą skrócone i odbędą się wg planu "B".
2. Wszystkie klasy I powtórzą w dniu jutrzejszym obsługę Google Classroom i Google Meet. Obecność uczniów obowiązkowa.
3. Wszystkie zajęcia online od poniedziałku będą odnotowywane w dzienniku elektronicznym i będą odbywać się poprzez platformy Google Classroom i Google Meet.
4. Plan lekcji od poniedziałku może ulec zmianie - w związku z tym proszę śledzić stronę www Szkoły oraz nasz profil na FB. Jeśli nie zostaną ogłoszone zmiany w planie - będziemy pracować wg planu dotychczasowego.
 
Proszę dbać o siebie.
 
Tomasz Tutak
dyrektor

Uwaga

Uwaga!

 

Uczniowie i Rodzice II LO w dniu jutrzejszym tj. (piątek) 09.10.2020 lekcje w naszej szkole zostały odwołane decyzja dyrektora.

Od poniedziałku tj. 12.10.2020 zajęcia odbywać się będą według planu.

Proszę o śledzenie informacji na stronie szkoły oraz FB.

 

Dyrektor szkoły

Tomasz Tutak

List Ministra Edukacji Narodowej

godło

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
DARIUSZ PIONTKOWSKI


Warszawa, 28 sierpnia 2020 r.


Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie i Rodzice,

                                 wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy,

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w ZSO nr 2 w Leboku 01.09.2020

Klasy pierwsze godzina 8:00 - wejście główne od parkingu

Klasy drugie godzina 9:00 - wejście od ul. Różyckiego

Klasy trzecie godzina 10:00 - wejście od rozarium (od boiska)

 

Spotkania z wychowawcami odbędzie się w następujacych gabinetach:

Klasa

Numer sali

I A

1

I B

20

I C

12

I D

13

II Ap

17

II Bp

4

II A

5

II B

14

II C

9

III A

16

III B

26

III C

22

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kliknij ....

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani muszą potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego do szkoły w dniach 13-18 sierpnia 2020r. w godzinach 8:00 - 15:00.

Prosimy o niezwłoczne dostarczenie oryginałów dokumentów.

Uwaga

uwaga

Drodzy Uczniowie, Rodzice i Opiekunowie tegorocznych ósmoklasistów od 31 lipca 2020r. do 04 sierpnia 2020r. do godz. 15:00 zapraszamy do II Liceum Ogólnokształcącego celem uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

 

godło

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

DARIUSZ PIONTKOWSKI

Warszawa, 24 czerwca 2020 r.

 

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele,

Uczniowie i Rodzice,

wkrótce rozpoczniemy wakacje – oczekiwany przez wszystkich czas letniego wypoczynku i  wytchnienia od codziennych obowiązków. Pod wieloma względami tegoroczne wakacje będą różnić się od tych, które znamy, podobnie jak inny niż poprzednie był rok szkolny 2019/2020.

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa,
w połowie marca zdecydowaliśmy o zawieszeniu tradycyjnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przygotowaliśmy jednocześnie odpowiednie rozwiązania prawne, które umożliwiły organizację kształcenia na odległość.

Informacja

Na czas trwania egzaminów maturalnych będą dokonywane zmainy w planie lekcji. Informacje o zmainach  w zakładce zastępstwa.

Obowiązki zdającego na egzaminie maturalnym

Obowiązki zdającego egzamin maturalny w 2020r.

 1. Należy stosować się do harmonogramu wejść i wyjść z sali egzaminacyjnej. Godziny wejścia poszczególnych zdających są osobną informacją.
 2. Należy zgłosić się z dokumentem tożsamości.
 3. Należy przynieść swoje przybory: długopisy z czarnym wkładem, linijkę, kalkulator prosty, lupę. Tablice mat., wzory oraz słowniki zapewnia szkoła.
 4. Chęć skorzystania ze słownika należy sygnalizować przez podniesienie ręki. Do stolika ze słownikiem należy podejść w maseczce i założyć rękawiczki oraz zdezynfekować ręce przed i po skorzystaniu z tej pomocy naukowej.
 5. Na salę egzaminacyjną nie można wnosić urządzeń telekomunikacyjnych. Telefony należy zostawić w szatni. Będą pakowane do woreczków foliowych.
 6. Na egzamin można przynieść małą butelkę wody, którą należy postawić przy stoliku. Nie można przynosić maskotek i jakichkolwiek gadżetów.
 7. 7.Przed wejściem do sali każdy zdający , po okazaniu dowodu tożsamości, otrzyma kopertę z naklejkami – kody i PESEL- na każdy dzień egzaminu. Obowiązkiem zdającego jest przynoszenie naklejek każdego kolejnego dnia.
 8. Przed wejściem do sali nastąpi losowanie numeru stolika. W obecności zdającego numer losuje członek komisji – zespołu nadzorującego – i numer zostaje zapisany w wykazie zdających.
 9. Na sali egzaminacyjnej zdający stosuje się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego i wykonuje zgodnie z zaleceniami :

-sprawdza poprawność numeru PESEL z zapisem na naklejkach

- składa podpis na wykazie zdających, co jest równoznaczne ze stwierdzeniem poprawności numeru PESEL na naklejce

- sprawdza rodzaj arkusza i poziom egzaminu

- zapoznaje się z instrukcją na 1. stronie arkusza

- sprawdza kompletność arkusza

- wpisuje kody i numer PESEL we wszystkie miejsca na arkuszu egzaminacyjnym, zamyka arkusz, odkłada i czeka na sprawdzenie przez zespół nadzorujący

- uprawnieni do dostosowań dodatkowo będą mieli zaznaczone dostosowanie przez zamalowanie odpowiedniego okienka przez członka zespołu nadzorującego. Zdający zgłasza fakt dostosowania członkowi zespołu nadzorującego w czasie czynności wstępnych.

 1. Daty na arkuszu będą majowe.
 2. Zdający nie może zadawać pytań dotyczących zadań, musi pracować samodzielnie , a zakończenie pracy z arkuszem sygnalizuje przez podniesienie ręki i czeka na podejście członka zespołu nadzorującego. W tym momencie zakłada maseczkę.
 3. Nagłe pogorszenie zdrowia , chęć wyjścia należy zgłaszać przez podniesienie ręki.
 4. Przerwanie egzaminu ze względu na pogarszający się stan zdrowia nie jest równoznaczne z wyznaczeniem terminu dodatkowego egzaminu.
 5. Na 15 minut przed końcem egzaminu zdający, który skończył pracę z arkuszem nie może opuścić sali.

Nowe informacje dotyczące egzaminu maturalnego

Informacje dla zdających zapoznaj się!

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych

Komunikat dla maturzystów

Drodzy Absolwenci,

1. Zgodnie z  regulacjami prawnymi ws przeprowadzenia tegorocznych matur bardzo proszę do 25.05 o telefoniczne powiadomienie i  przesłanie na adres emailowy szkoły informacji o  chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub dwóch przedmiotów – tylko wtedy, jeżeli ktoś z WAS będzie uczestniczył w  postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Proszę również o przedstawienie dokumentów z zagranicznej uczelni wyższej o wymogach.

2. Zgodnie z procedurami, każdy z WAS ma obowiązek  poinformowania czy choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar, łzawienie. Musimy posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować tego jako objawy "niepokojące". Informację proszę przesłać  do 25.05 do godz. 12.00 na adres email szkoły.

Małgorzata Koss