Obowiązki zdającego na egzaminie maturalnym

Obowiązki zdającego egzamin maturalny w 2020r.

 1. Należy stosować się do harmonogramu wejść i wyjść z sali egzaminacyjnej. Godziny wejścia poszczególnych zdających są osobną informacją.
 2. Należy zgłosić się z dokumentem tożsamości.
 3. Należy przynieść swoje przybory: długopisy z czarnym wkładem, linijkę, kalkulator prosty, lupę. Tablice mat., wzory oraz słowniki zapewnia szkoła.
 4. Chęć skorzystania ze słownika należy sygnalizować przez podniesienie ręki. Do stolika ze słownikiem należy podejść w maseczce i założyć rękawiczki oraz zdezynfekować ręce przed i po skorzystaniu z tej pomocy naukowej.
 5. Na salę egzaminacyjną nie można wnosić urządzeń telekomunikacyjnych. Telefony należy zostawić w szatni. Będą pakowane do woreczków foliowych.
 6. Na egzamin można przynieść małą butelkę wody, którą należy postawić przy stoliku. Nie można przynosić maskotek i jakichkolwiek gadżetów.
 7. 7.Przed wejściem do sali każdy zdający , po okazaniu dowodu tożsamości, otrzyma kopertę z naklejkami – kody i PESEL- na każdy dzień egzaminu. Obowiązkiem zdającego jest przynoszenie naklejek każdego kolejnego dnia.
 8. Przed wejściem do sali nastąpi losowanie numeru stolika. W obecności zdającego numer losuje członek komisji – zespołu nadzorującego – i numer zostaje zapisany w wykazie zdających.
 9. Na sali egzaminacyjnej zdający stosuje się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego i wykonuje zgodnie z zaleceniami :

-sprawdza poprawność numeru PESEL z zapisem na naklejkach

- składa podpis na wykazie zdających, co jest równoznaczne ze stwierdzeniem poprawności numeru PESEL na naklejce

- sprawdza rodzaj arkusza i poziom egzaminu

- zapoznaje się z instrukcją na 1. stronie arkusza

- sprawdza kompletność arkusza

- wpisuje kody i numer PESEL we wszystkie miejsca na arkuszu egzaminacyjnym, zamyka arkusz, odkłada i czeka na sprawdzenie przez zespół nadzorujący

- uprawnieni do dostosowań dodatkowo będą mieli zaznaczone dostosowanie przez zamalowanie odpowiedniego okienka przez członka zespołu nadzorującego. Zdający zgłasza fakt dostosowania członkowi zespołu nadzorującego w czasie czynności wstępnych.

 1. Daty na arkuszu będą majowe.
 2. Zdający nie może zadawać pytań dotyczących zadań, musi pracować samodzielnie , a zakończenie pracy z arkuszem sygnalizuje przez podniesienie ręki i czeka na podejście członka zespołu nadzorującego. W tym momencie zakłada maseczkę.
 3. Nagłe pogorszenie zdrowia , chęć wyjścia należy zgłaszać przez podniesienie ręki.
 4. Przerwanie egzaminu ze względu na pogarszający się stan zdrowia nie jest równoznaczne z wyznaczeniem terminu dodatkowego egzaminu.
 5. Na 15 minut przed końcem egzaminu zdający, który skończył pracę z arkuszem nie może opuścić sali.
Kategoria: