"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017;semestr I

II Liceum Ogólnokształcące im K. Wojtyły w Lęborku

Data

Wydarzenie

1 IX 2016

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

13 IX  2016

Rada Pedagogiczna

spotkanie z rodzicami klas I, II i III

spotkanie Rady Rodziców

13 X  2016

apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14 X 2016 (piątek)

Dzień Edukacji Narodowej

dzień wolny od zajęć

31 X  2016

Dodatkowy dzień wolny ustalony decyzją Dyrektora.

01 X 2016

Wszystkich Świętych – dzień wolny

10 XI 2016

apel z okazji Święta Niepodległości

11 XI 2016 (piątek)

Święto Niepodległości  - dzień wolny

22-25 XI  2016

 próbny egzamin maturalny z Operonem – kl. III

23 XII 2016 – 01  I  2017

zimowa przerwa świąteczna

05 I 2017

godz. 13.00

termin wystawienia ocen za I okres nauki w klasach

I, II i III

zakończenie I  okresu nauki

6  I  2017

Święto Trzech Króli – dzień wolny

09 I 2017

               (poniedziałek)

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja śródroczna klas I, II i III.

Spotkanie z rodzicami

rozpoczęcie II okresu nauki

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

II Liceum Ogólnokształcące im K. Wojtyły w Lęborku (semestr II)

Data Wydarzenie

14 I – 29 I 2017

Ferie zimowe.

24 III 2016

(piątek godz.12.00)

Termin wystawienia ocen proponowanych dla uczniów klas III.
04 IV 2017

Spotkanie z rodzicami klas I, II i III. Poinformowanie rodziców/opiekunów uczniów klas III o przewidywanych ocenach.

 21 IV 2017 Uroczystość  70-lecia szkoły oraz Święta Patrona Szkoły 
13 IV – 18 IV 2017 Wiosenna przerwa świąteczna.

24 IV 2017 godz. 12.00

Termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych dla uczniów klas III.
25 IV 2017 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla klas III.
28 IV 2017 Zakończenie zajęć w klasach III. Pożegnanie klas III.

02 V 2017

04 - 08 V 2017

Decyzją Dyrektora Szkoły dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

Decyzją Dyrektora Szkoły dzień wolny od zajęć edukacyjnych

dla klas I i II

– pisemny egzamin maturalny

( j.polski, j. angielski, matematyka)

04 V 2017 – 16 V 2017 Pisemne egzaminy maturalne.

19.V.2017

(piątek)

Termin wystawienia ocen przewidywanych w klasach I i II.

30.V.2017

(wtorek)

Spotkanie z rodzicami klas I i II. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach .
 16 VI 2017 Decyzją Dyrektora Szkoły dzień wolny od zajęć edukacyjnych.

19 VI 2017

godz.12.00

Termin wystawienia ocen końcoworocznych w klasach

I i II .

21 VI 2017

(środa)

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
23 VI 2017 Zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

30 VI 2017

(piątek)

Odbiór wyników maturalnych.

22 VIII 2017

(wtorek), godz. 9.00

Sesja poprawkowa pisemnej części egzaminu maturalnego
23 -25 VIII 2017 Sesja poprawkowa części ustnej egzaminu maturalnego
28 -30 VIII 2017 Egzaminy poprawkowe