Cele szkoły

 

Wszystkie działania zmierzają ku temu, aby:

 

Szkoła

 • pomagała w osiągnięciu przez ucznia postępów nie tylko w zdobywaniu wiedzy, ale też w rozwijaniu osobowości, kształtowaniu cech cherakteru, twórczego stosunku do nauki
 • była miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla uczniów, jego rodziców i pracowników szkoły

 

Uczeń

 • wykazywał pozytywny stosunek do nauki i samodzielność w dążeniu do wyznaczonych celów
 • był ciekawy wobec świata i stale poszerzał swoje zainteresowania
 • znał języki obce
 • rozumiał potrzeby innych ludzi i środowiska
 • był tolerancyjny i posiadał umiejętność współdziałania z innymi
 • znał i szanował uniwersalne i ogólnie przyjęte wartości

 

Rodzice

 • darzyli szkołę zaufaniem
 • wspomagali w podejmowanych działaniach
 • współtworzyli pozytywny obraz szkoły w środowisku lokalnym
 • mieli satysfakcję z wykonywanej pracy