ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

Stopień alarmowy BRAVO

W związku z podpisaniem przez Prezesa Rady Ministrów rozporządzenia przedłużającego obowiązywanie drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do dnia 31 maja 2022 r. przypominam, że w przedszkolach i szkołach stopień alarmowy BRAVO wprowadza konieczność zwrócenia zwiększonej uwagi na podejrzane zachowania osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu przedszkoli i szkół lub podejrzane przedmioty ale przede wszystkim wprowadza bezwzględny zakaz wstępu do przedszkoli i szkół osobom postronnym, zgodnie z regulacją pkt I ust. 2 pkt 8 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1101 z późn. zm.).

Przez osoby postronne należy rozumieć osoby inne niż pracownicy, uczniowie i ich opiekunowie prawni.

Pomorski Kurator Oświaty
Małgorzata Bielang