ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

ZARZĄDZENIE Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły w Lęborku z dnia 22 I 2022 w sprawie organizacji zajęć hybrydowych w szkole

Działając podstawie § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604)

§ 1

Od dnia 24 I 2022 do 28 I 2022 Szkoła realizuje nauczanie hybrydowe.

§ 2

  1. W związku z objęciem kwarantanną uczniów klasy IIIC, klasa ta pracuje od 24 I do 28 I 2022 w formule nauczania zdalnego.
  2. Nauczyciele realizują zajęcia stacjonarne oraz zdalne na terenie Szkoły.
  3. Zajęcia stacjonarne w pozostałych klasach realizowane są na terenie Szkoły z zachowaniem wytycznych GIS oraz MEiN.
  4. Oceny zdobyte w nauczaniu zdalnym i nauczaniu stacjonarnym mają taką samą wartość, zgodnie z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego.

§ 3

  1. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zalicza się do wymiaru czasu pracy.
  2. Wychowawcy w dniu dzisiejszym, zobowiązani są przypomnieć rodzicom i uczniom „Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie ZSO nr 2 w Lęborku” a następnie odnotowują ten fakt w uwagach klasy.

§ 4

Wychowawcy klas stale monitorują dostęp uczniów do zajęć zdalnych i utrzymują kontakt online z wychowankami i rodzicami/opiekunami.

§ 5

Nauczyciele odnotowują prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym, obecność uczniów na wszystkich zajęciach od 24 I potwierdzając wpisem jak przy nauce stacjonarnej, tzn. nie stosuje się wpisów (oo – obecność online i no – nieobecność online)

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

/-/ Tomasz Tutak

……………………………………………………………

(podpis i pieczątka dyrektora szkoły)