ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

Zarządzenie Nr 10/2022 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

POMORSKI KURATOR OŚWIATY

Zarządzenie Nr 10/2022

POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 28 stycznia 2022 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2022/2023

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 r. poz. 1082)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe w województwie pomorskim na rok szkolny 2022/2023 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,  na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2022/2023 stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych,
w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego w województwie pomorskim na rok szkolny 2022/2023 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pomorski Kurator Oświaty
Małgorzata Bielang

Załączniki do pobrania