ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

LOGOWANIE DO SYSTEMU REKRUTACJI


 I I  L i c e u m  O g ó l n o k s z t a ł c ą c e
i m .  K a r o l a  Wo j t y ł y
w  L ę b o r k u
z a p r a s z a

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

to szkoła ponadpodstawowa o 4 letnim cyklu kształcenia.

Szkoła oferuje naukę w pięciu klasach pierwszych:


Klasa IA – językowo – społeczna

Klasa jest doskonałym wyborem dla uczniów planujących studia na kierunkach:

filologia, lingwistyka, turystyka, europeistyka, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, logistyka.

Klasę tę wybiorą też ci, którzy marzą o karierze tłumacza, przewodnika, menagera w korporacji. Ilość godzin przeznaczona na naukę języków i doskonała kadra nauczycielska są gwarancją bardzo dobrego przygotowania uczniów do matury, studiów i podjęcia pracy w wielu krajach Europy. Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku pracy, proponujemy oprócz języka angielskiego naukę języka niemieckiego.

Wybierając tę klasę będziecie mogli wziąć udział w programach międzynarodowych prowadzonych przez szkołę, debatach oksfordzkich, które szkoła organizuje i bierze udział w takich, które organizowane są przez uczelnie wyższe.

Przedmioty rozszerzone: (język angielski, WOS; język polski)

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, geografia lub historia lub WOS


Klasa IB – psychologiczno – pedagogiczna

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodych ludzi tematyką społeczną, pracą z innymi ludźmi, a także tajnikami ludzkiej duszy, motywami ludzkiego postępowania, a także nawiązując do tradycji naszej szkoły, proponujemy naukę w klasie o profilu psychologiczno – pedagogicznym.

To oferta dla przyszłych pedagogów, psychologów, nauczycieli, socjologów, terapeutów, specjalistów zajmujących się resocjalizacją a także dla osób planujących w przyszłości studiować: historię, prawo, filozofię, socjologię, politologię, dziennikarstwo. Oferta obejmuje między innymi obowiązkowe zajęcia z podstaw psychologii.

Przedmioty rozszerzone: (historia; język angielski; język polski)

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia lub WOS

 

Zobacz co nasi absolwenci mówią o II Liceum Ogólnokształcącym!

Załączniki do pobrania

Facebook