ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

SZKOLNY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły w Lęborku

1) Wstęp

W dniu 6 października 2015 r. została zatwierdzona uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego, pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” obejmującego lata 2016-2020. Realizować go będą Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głównym celem Programu będzie rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Program obejmuje trzy priorytety – za dwa odpowiada Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, trzeci należy do Ministra Edukacji Narodowej.

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, Szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2015/2016 do realizacji Programu Rozwoju Czytelnictwa.

2) Cele Programu

Czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w procesie kształcenia. Ważne jest, aby zainteresować ucznia czytaniem na każdym etapie edukacji. Każdy uczeń powinien mieć łatwy dostęp do książek, które go zainteresują, wciągną, zaintrygują. Jest to jeden z najbardziej skutecznych sposobów rozwijania u dziecka zainteresowań, kompetencji czytania ze zrozumieniem oraz kształtowania u niego nawyku czytania i spowodowania, aby sięgało po książki również w dorosłym życiu.

Cele szczegółowe:

 • wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów
 • zwiększenie atrakcyjności oferty biblioteki szkolnej przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach biblioteki
 • wzrost dostępności książek w bibliotece szkolnej
 • rozwój współpracy pomiędzy biblioteką szkolną a biblioteką publiczną i biblioteką pedagogiczną w Lęborku oraz innymi bibliotekami.

3) Założenia  programu

Założenia do realizacji Programu Rozwoju Czytelnictwa:

 • Organizowanie różnego typu konkursów czytelniczych i literackich rozbudzających zainteresowania czytelnicze uczniów – cały rok szkolny

– konkurs na najlepiej czytającą klasę

– Szkolny Konkurs Recytacji Twórczości Karola Wojtyły

– Międzyszkolny Konkurs Recytacji Twórczości Karola Wojtyły

– Szkolny Konkurs Walentynkowy (recytacji i twórczości własnej)

 • Przeprowadzenie ankiety czytelniczej, aby móc się zorientować jakie są potrzeby i  preferencje czytelnicze uczniów szkoły – wrzesień 2015 r.
 • Złożenie wniosku do organu prowadzącego o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa –  do 20 listopada 2015 r.
 • Zakup książek do biblioteki szkolnej – cały rok szkolny – od września 2015 r. są to dwie nowości wydawnicze w każdym miesiącu
 • Współpraca z siecią bibliotek w celu rozbudzenia zainteresowań czytelniczych – cały rok szkolny

– zachęcanie uczniów do udziału w konkursach czytelniczych organizowanych przez inne biblioteki, np. Wielki Maraton Czytelniczy dla szkół ponadgimnazjalnych „Na literackim szlaku” zorganizowany przez  Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku – od września do lutego 2016 r., konkurs literacki „Szeptem” organizowanym cyklicznie przez MBP w Lęborku, konkurs recytatorski „Wiosenny Powiew Poezji im. Gustawa Holoubka” zorganizowanym przez Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Lęborku oraz WiFot. oraz inne konkursy, o których biblioteka szkolna zostanie powiadomiona w trakcie roku szkolnego

– uczestniczenie w spotkaniach w twórcami i pisarzami organizowanych przez inne biblioteki

 • Tworzenie okolicznościowych gazetek na holu szkolnym na temat:

– nowości wydawniczych

– wydarzeń kulturalnych i literackich

– różnego rodzaju rocznic związanych z literaturą i kulturą

– cały rok szkolny

 • Spotkania z uczniami wszystkich klas i rozmowy na temat literatury, w celu rozbudzenia zainteresowań czytelniczych uczniów – cały rok szkolny
 • Akcja „Podziel się książką” – akcja wypożyczania książek między uczniami
 • 10 min głośnego czytania na zajęciach z wychowawcą
 • Podsumowanie działań podjętych w ramach realizacji Programu Rozwoju Czytelnictwa.

4)      Podsumowanie realizacji Programu Rozwoju Czytelnictwa – czerwiec 2016 r.

– ankieta podsumowująca podjęte działania rozbudzające zainteresowania czytelnicze – kwiecień- maj 2016 r.

– sprawozdanie z realizacji założeń Programu Rozwoju Czytelnictwa

– opracowanie wniosków na następny rok szkolny.

opracowała: Katarzyna Zając

ANKIETA

NOWOŚCI_WYDAWNICZE

SZKOLNY_PROGRAM_ROZWOJU_CZYTELNI

ANALIZA ANKIETY

Facebook