"Musicie wymagać od siebie choćby inni od Was nie wymagali" - Jan Paweł II

Rada Rodziców

Super User
Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku informuje, iż na spotkaniu dnia 21.12.2015 roku podjęto decyzję o dofinansowaniu studniówki w roku szkolnym 2015 / 2016 w kwocie 1000 zł.
Przewodnicząca Rady Rodziców
Jolanta Kozłowska
 

KONTO RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W LĘBORKU
PKO BP / oddział Lębork
04 1020 4649 0000 7902 0003 9214

 

Regulamin

Komisji Rekrutacyjnej

II Liceum Ogólnokształcącego

w Lęborku

na rok szkolny 2014/2015

§ 1


Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.

§ 2


Rekrutacja do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego odbywa się w formie elektronicznej w systemie Kseon Optivum.

§ 3


W roku szkolnym 2014/2015 otworzone będą 4 oddziały klas pierwszych, w których przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym będą:

  • klasa 1A – geografia, język angielski (klasa o profilu służb mundurowych)
  • klasa 1B – historia, język polski, język angielski (klasa humanistyczna)
  • klasa 1C - biologia, chemia, język angielski (klasa przyrodnicza)
  • klasa 1D – matematyka, fizyka, język angielski (klasa politechniczna)

§ 4


Kandydat ubiegający się o miejsce w klasie pierwszej zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1. wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej według ustalonego wzoru,
2. kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,
3. zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad

lub konkursów,
4. dokumenty (zgodnie z UoSO art. 20t ust2) potwierdzające spełnienie

kryteriów wymienionych w § 11 ust. 2

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135, ze zm.)

Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ‘’Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.


5. kartę zdrowia ucznia wraz z kartą szczepień,
6. 3 fotografie

7. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.


Terminy składania dokumentów określa zarządzenie 04/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 r.

§ 5


O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskana w procesie rekrutacyjnym

§ 6


Składnikami sumy punktów o której mowa w § 5 są:
1. punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego obliczone zgodnie z § 2 pkt 1 zarządzenia 04/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 r.                                 - maksymalnie 100 punktów,
2. punkty za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z poszczególnych przedmiotów wg podanej tabeli- maksymalnie 68 punktów,

Klasy z przedmiotem rozszerzonym Przedmioty punktowane
1A - geografia, język angielski j. polski j. obcy geografia wos
1B - historia, język polski, język angielski j. polski j. obcy historia wos
1C - biologia, chemia, język angielski j. polski j. obcy biologia chemia
1D - matematyka, fizyka, język angielski j. polski j. obcy matematyka fizyka


3. punkty za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 32 punkty.

§ 7


1. Punkty za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum będą przyznawane wg poniższej zasady:

a) stopień celujący – 17 punktów
b) stopień bardzo dobry – 14 punktów
c) stopień dobry – 12 punktów
d) stopień dostateczny – 8 punktów.

2. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać maksymalnie 32 punkty przy czym:

a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów,

b) za udział w konkursach, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

  • finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 punktów,
  • finalista konkursu wojewódzkiego - 10 punktów

c) za osiągnięcia  sportowe i artystyczne:

  • I - VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim- 6 punktów
  • I - III miejsce w województwie- 5 punkty
  • I - III miejsce w powiecie- 4 punkty

d) za zajęcie od I do V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym

– 5 punktów,

e) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,

w szczególności w formie wolontariatu - 2 punkty


Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach a, b, c, d, e, przy czym w podpunktach b i c wybiera się najwyższe osiągnięcie

§ 8


Kandydat może otrzymać w trakcie procesu rekrutacyjnego maksymalnie 200 punktów.

§ 9


1. W wyniku procesu rekrutacyjnego do każdej z klas pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku w roku szkolnym 2014/2015 zostanie przyjętych po 32 osoby                                      (łącznie 128 uczniów).

§ 10


Do każdej klasy przyjęta będzie liczba kandydatów określona w § 9 tych, którzy otrzymają największą ilość punktów w wyniku procesu rekrutacyjnego.

 

§ 11


1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2 i 3. ustawy o systemie oświaty:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość.

§ 12

Rodzice kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, składają wniosek do starosty powiatu o wskazanie szkoły, która zapewni ich dziecku odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym rodzaj upośledzenia umysłowego, zgodnie z art. 71b ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w terminie do 3 lipca 2014 r., a w szczególnych przypadkach do                      29 sierpnia 2014.

 

 

 

 

§ 13

 

Obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, przyjmowani są do szkół ponadgimnazjalnych na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 

§ 14

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, są przyjmowani

w pierwszej kolejności.

§ 15

Do klasy o profilu mundurowym mogą być przyjęci kandydaci nie posiadający zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego.

§ 16

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może zastosować procedurę odwoławczą od odmowy przyjęcia kandydata do szkoły zgodnie z art. 20 zc ust. 6-9 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 z późniejszymi zmianami.

§ 17


Sprawy nie ujęte w Regulaminie Komisji Rekrutacyjnej rozpatrywane będą zgodnie z właściwymi przepisami z uwzględnieniem postanowień zarządzenia 04/2014 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 lutego 2014 r. i UoSO z dnia 7 września 1991 z późniejszymi zmianami.

Kategoria: