ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

Wszystkie działania zmierzają ku temu, aby:

Szkoła

 1. pomagała w osiągnięciu przez ucznia postępów nie tylko w zdobywaniu wiedzy, ale też w rozwijaniu osobowości, kształtowaniu cech cherakteru, twórczego stosunku do nauki
 2. była miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla uczniów, jego rodziców i pracowników szkoły

Uczeń

 1. wykazywał pozytywny stosunek do nauki i samodzielność w dążeniu do wyznaczonych celów
 2. był ciekawy wobec świata i stale poszerzał swoje zainteresowania
 3. znał języki obce
 4. rozumiał potrzeby innych ludzi i środowiska
 5. był tolerancyjny i posiadał umiejętność współdziałania z innymi
 6. znał i szanował uniwersalne i ogólnie przyjęte wartości

Rodzice

 1. darzyli szkołę zaufaniem
 2. wspomagali w podejmowanych działaniach
 3. współtworzyli pozytywny obraz szkoły w środowisku lokalnym
 4. mieli satysfakcję z wykonywanej pracy
Facebook