ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

Regulamin przyznawania „Jokerów”-nagród Rady Pedagogicznej

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

§1 Rodzaje i forma nagrody

 1. Nagrody przyznawane są dwa razy w roku szkolnym: na koniec semestru i koniec roku szkolnego, na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 2. Wnioski do nagrody składa wychowawca klasy w sprawozdaniu klasyfikacyjnym.
 3. Nagrody mogą być przyznawane indywidualnie lub całym klasom za wyniki w nauce lub frekwencję na zajęciach szkolnych, na zasadach określonych w §2 i §3.
 4. Nagroda przyznawana jest w formie karty z wizerunkiem karcianego jokera i adnotacją dotyczącą form (-y) zwolnienia.
 5. Dla uczniów indywidualnych zwolnienia dotyczą : odpowiedzi ustnej, kartkówki i sprawdzianu/pracy klasowej, dla klasy : zwolnienia ze sprawdzianu/pracy klasowej.
 6. Nauczyciel przedmiotu, na którym uczeń lub klasa pragnie wykorzystać daną formę nagrody sam decyduje, czy całkowicie zwalnia ucznia/klasę z wybranej formy kontroli wiedzy, czy w porozumieniu z uczniem/klasą wyznacza inny termin zaliczenia.
 7. Do wykorzystania nagrody konieczny jest jej blankiet, na którym nauczyciel własnym podpisem potwierdza wykorzystanie nagrody. W momencie wystąpienia nauki zdalnej nauczyciel wpisuje wykorzystaną formę nagrody w dzienniku elektronicznym na koncie ucznia, w zakładce uwagi.
 8. Nagroda przyznawana jest na czas trwania jednego semestru.

§2 Warunki przyznania nagrody indywidualnej dla uczniów

za wyniki w nauce lub frekwencję.

 1. Rada Pedagogiczna może przyznać nagrodę każdemu uczniowi, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej / rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0 i co najmniej bardzo dobre zachowanie.
 2. Rada Pedagogiczna może przyznać nagrodę także uczniowi, który w czasie pierwszego lub drugiego semestru miał 100% frekwencję.
 1. Rada Pedagogiczna może przyznać nagrodę dla klasy, która w wyniku klasyfikacji śródrocznej/ rocznej uzyskała najwyższą średnią ocen w szkole.
 2. W przypadku przyznawania nagrody na koniec roku szkolnego nie są brane pod uwagę wyniki klas kończących szkołę.
 1. Wszelkie zastrzeżenia co do przyznania nagrody należy zgłaszać w formie pisemnej w piśmie do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od posiedzenia Rady Pedagogicznej, na którym przyznano nagrody.
 2. Wniosek rozpatruje Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną na jej najbliższym posiedzeniu.
Facebook