ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z nauczaniem na odległość

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Karola Wojtyły w Lęborku informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku, z siedzibą ul. Marcinkowskiego 1, 84-300 Lębork;
 2. W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – jest nim Pani Anna Cykman, z którą można się kontaktować pod adresem e-mail: anka.cykman@gmail.com;
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku dokonuje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka w zakresie niezbędnym do realizacji zadania Placówki polegającego na nauczaniu na odległość z wykorzystaniem metod i technik umożlwiających zdalną formę kształcenia;
 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym), w związku z art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm),oraz rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U2020, poz. 493i poz. 492);
 5. Odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty z którymi Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku zawarł umowę powierzenia przetwarzania zgodnie z art. 28 RODO w zakresie: świadczenia usług hostingowych, serwisowania sprzętu i oprogramowania IT, doradczych, oraz organy administracji publicznej i instytucje uprawnione do dostępu do informacji na podstawie przepisów prawa;
 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania Placówki w związku z wprowadzeniem nauczania na odległość, oraz udokumentowania korzystania przez Pani/Pana dziecko ze zdalnej formy edukacji;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. Podanie danych osobowych nie stanowi obowiązku prawnego, ale bez ich podania nie będzie możliwe skorzystanie Pani/Pana dziecka z udziału w zajęciach prowadzonych w formie nauczania na odległość;
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Załączniki do pobrania

Facebook