ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. KAROLA WOJTYŁY W LĘBORKU

Bezpieczny wypoczynek letni 2022

Bezpieczny wypoczynek letni 2022

Rodzicu! Możesz sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku – https://wypoczynek.mein.gov.pl/

Baza wypoczynku 

Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi publiczną bazę danych o wypoczynku. Dzięki niej rodzice i opiekunowie mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku. Baza daje gwarancję, że wypoczynek został zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

Na stronie internetowej www.wypoczynek.mein.gov.pl na bieżąco publikowane są informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku.

Każdy organizator wypoczynku może samodzielnie wydrukować swoje potwierdzenie o zgłoszonym wypoczynku w celu okazania lub udostępnienia rodzicowi.

Ważna informacja:

Rodzice/Opiekunowie mogą zgłaszać nieprawidłowości dotyczące np. braku zapewnienia właściwej opieki, bądź niezapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży na adres mailowy: wypoczynek@kuratorium.gda.pl

Na czas trwania ferii letnich w Kuratorium Oświaty w Gdańsku uruchomiony został również telefon interwencyjny 690-452-914 do zgłaszania ww. nieprawidłowości w organizacji form wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Ponadto nadzór nad bezpieczeństwem wypoczynku prowadzi również: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego oraz Inspekcja Nadzoru Budowlanego.

Telefony alarmowe:
112 – numer ten służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. W Polsce połączenia alarmowe 112 są odbierane zarówno  przez Policję oraz Straż Pożarną. www.112.gov.pl

997– Policja
999– Pogotowie Ratunkowe
998– Straż Pożarna
985 lub 601 100 300– numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR)

„Poradnik bezpiecznego wypoczynku”

Zachęcamy do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” – publikacją MEiN, która zawiera aktualne informacje dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku.

Informacje zawarte w publikacji ułatwią rodzicom odpowiednie przygotowanie swoich dzieci do wypoczynku zimowego oraz umożliwią zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa.

„Poradnik bezpiecznego wypoczynku”

Przydatne linki dotyczące bezpieczeństwa:

 1. Serwis bezpiecznyautobus.gov.pl – wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
 2. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. https://www.gov.pl/web/mswia/system-powiadamiania-ratunkowego. To system powiadamiania ratunkowego numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.
 3. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/
  Są tam informacje dla podróżujących przygotowane przez polskie placówki dyplomatyczne we współpracy z MSZ, gdzie w profilach krajów znajdują się informacje i ostrzeżenia dla podróżujących.
 4. Bezpłatną aplikację iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie m.in. są aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak.
 5. Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”, https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Informacje dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży na stronie Kuratorium:

http://www.kuratorium.gda.pl/wypoczynek-dzieci-i-mlodziezy/ 

Poradnik Ministerstwa Edukacji Narodowej „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”:  

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2

Uzyskiwanie informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym:

http://www.kuratorium.gda.pl/uzyskiwanie-informacji-w-rejestrze-sprawcow-przestepstw-na-tle-seksualnym/

Informacje specjalistyczne i pomoc można uzyskać:

 • w zakresie prawa oświatowego, kontroli jego przestrzegania przez organizatora:

Kuratoria Oświaty w województwie, w którym odbywa się kolonia/obóz/inna forma wypoczynku.

Kuratorium Oświaty w Gdańsku (podział na rejony wizytacyjne)

Wykaz pozostałych Kuratoriów Oświaty,

 • w zakresie wiarygodności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, którzy mogą prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie:

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych

– https://ewidencja.ufg.pl/webcenter/portal/ewidencja

– lub Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego: tel. (58) 326 83 55, e-mail: dt@pomorskie.eu

 • w zakresie bezpieczeństwa przewozów i środków transportu:

Komenda Wojewódzka Policji, tel.:  58 321 59 00,

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku tel. 58 321 69 03,

https://pomorska.policja.gov.pl

lub  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego.

tel.: 58 524 12 80, http://www.witd.gdansk.pl

 • w zakresie bezpieczeństwa nad wodą:

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Pomorskiego
tel.: 58 301 25 36, http://www.wopr.pomorskie.pl

Numer alarmowy WOPR – 601 100 100

 • w zakresie bezpieczeństwa w górach:

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe http://www.gopr.com.pl

Numer alarmowy w górach – 601 100 300

 • w zakresie bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia dzieci:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

tel.: 58 344 73 00, telefon alarmowy całodobowy: 605 602 195

http://www.wsse.gda.pl

 • w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego:

Wojewódzka Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

tel.: 58 347 78 00, www.straz.gda.pl

 • w sprawie przekraczania granic Polski:

Straż Graniczna

Telefon interwencyjny: 800 422 322 www.strazgraniczna.pl

Inne numery alarmowe:

Numer alarmowy (pogotowie, policja, straż pożarna) – 112

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12

Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania – 801 199 990

Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej za pomocą systemu teleinformatycznego prowadzi bazę wypoczynku, czyli zbiór danych o organizatorach wypoczynku i zgłoszonych przez nich formach wypoczynku dzieci i młodzieży. Tego rodzaju rozwiązanie umożliwia przede wszystkim rodzicom – zamierzającym wysłać dzieci na obóz czy kolonie – sprawdzenie wiarygodności ich organizatora. Baza jest dostępna na stronie: wypoczynek.men.gov.pl. Po otwarciu powyższej strony należy wybrać co najmniej dwa kryteria, aby uzyskać informację (np. województwo organizatora i powiat miejsca wypoczynku) https://wypoczynek.men.gov.pl/

Uwaga!

Powiadomienie w razie zaistnienia nagłej sytuacji zagrażającej życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu dzieci i młodzieży przebywających na zorganizowanych formach wypoczynku:

 •  telefon alarmowy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 987.